phone 0478 12 14 52 (Michel Férir)

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Geldigheidsduur van de offertes

Tenzij anders bepaald zijn onze offertes slechts geldig tijdens een periode van 30 kalenderdagen. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard.

Artikel 2 – Betaling

Voor de aanvang van de werken zal een voorschot worden gefactureerd gelijk aan 30% van het totale bedrag. Zolang het voorschot niet is betaald, zullen de werken niet worden aangevat. Gedurende de uitvoering van de werken, en volgens de vordering ervan, wordt er nog 50% gefactureerd. Het saldo van 20% wordt na de beëindiging van de werken gefactureerd.  

De btw, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de klant.

De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 15 dagen na hun verzending. Gebeurt dit niet, dan zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest opleveren met als tarief de rentevoet bedoeld in artikel 5 van de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 8%. Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00.

Van zodra één factuur niet tijdig betaald is, hebben wij het recht om onze werkzaamheden op te schorten, in afwachting van een integrale betaling van de vervallen factuur of facturen, en dit na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de klant. 

Alle klachten over de facturen moeten binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur worden geuit; nadien zijn ze niet meer ontvankelijk.

Artikel 3 - Onvoorziene omstandigheden

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (bv. een schaarste aan materialen met een aanzienlijke prijsstijging tot gevolg), zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen.

Artikel 4 - Wijzigingen en meerwerken

Alle door de klant bestelde wijzigingen of meerwerken alsook de vaststelling van de prijs daarvoor vergen het voorafgaande akkoord van beide partijen en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen.

Artikel 5 – Veiligheidscoördinatie - EPB

Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt ingediend niet begrepen in de offerteprijs.

De kosten van de veiligheidscoördinatie en van de EPB-verslaggeving zijn steeds ten laste van de klant. 

Wij informeren de klanten steeds over de EPB-regelgeving. Indien er op verzoek van de klant of de architect, afgeweken wordt van de EPB-regelgeving kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-conformiteit aan de EPB-regelgeving. In dat geval zal de klant ons vrijwaren voor alle vorderingen die om die reden tegen ons worden ingesteld.

Artikel 6 - Uitvoeringstermijn

De voorziene uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief. 

Artikel 7 - Verbreking

Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid, en alles wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

Goederen die reeds door ons besteld zijn of reeds in productie zijn, en die de leverancier niet wenst terug te nemen, dienen eveneens vergoed te worden.

Artikel 8 - Aanvaarding

Tenzij de klant binnen de 15 dagen na beëindiging van de werken schriftelijk een klacht heeft geuit, wordt hij geacht de werken te aanvaarden. Deze aanvaarding sluit voor de klant elk beroep wegens zichtbare gebreken uit.

Indien er een formele (voorlopige) oplevering voorzien is, geldt deze oplevering als aanvaarding. In geval een dubbele oplevering voorzien is, gebeurt de definitieve oplevering één jaar na de voorlopige oplevering, zonder andere formaliteit dan het verstrijken van de termijn.

De datum van de aanvaarding/voorlopige oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.

Artikel 9 - Lichte verborgen gebreken

Gedurende een periode van twee jaar na de aanvaarding  is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van de aannemer moet het gebrek door de opdrachtgever worden aangeklaagd binnen 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn.

Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van een jaar na de dag dat de opdrachtgever kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem.

Artikel 10 - Overdracht van risico's

De door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico's vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties vordert.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van de aannemer en is de klant er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. De aannemer mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de aannemer betaald heeft.

Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade.

Wanneer de aannemer dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij gewone en aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de 3de werkdag na de verzending ervan.

Artikel 12 - Garantie van fabrikanten

Onze aansprakelijkheid voor de geplaatste of gebruikte materialen en producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. 

De garantie geldt enkel voor fabricagefouten. De garantie geldt enkel bij normaal gebruik en dus niet voor andere gebreken, zoals gebreken ten gevolge van stilstand of ontregeling wegens stroomonderbreking, stilstand of slechte werking wegens vorst, of andere uitwendige oorzaken zoals schokken, brand, waterschade. 

Artikel 12 - Varia

Het verkrijgen van alle vereiste vergunningen en de daaraan verbonden kosten zijn ten laste van de klant. 

Stadswater, elektriciteit (16 A) en sanitaire voorzieningen dienen gratis ter beschikking gesteld te worden door de klant.

Het aanvragen van parkeerplaatsen en/of de inname van het openbaar domein, en het eventueel plaatsen van verkeersborden daarvoor én de daaraan verbonden kosten en/of taksen, zijn ten laste van de klant. 

Wij hebben het recht om foto’s van de werf te gebruiken als publiciteitsmateriaal.  

Indien een bepaalde bepaling om één of andere reden ongeldig zou bevonden worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en wordt de ongeldig bevonden bepaling vervangen door de dichtst benaderende bepaling dewelke wettelijk mogelijk is.

Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

Bepalingen in de offerte die afwijken van deze algemene voorwaarden, gaan voor op de algemene voorwaarden.

Artikel 13 - Privacy

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst,  het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is de BVBA Luz, Heirbaan 147, 3110 Rotsleaar. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals  terug te vinden op onze website.

Artikel 14 - Geschillen

Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x